Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Dariusz Piankowski

Dariusz Piankowski

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 72, przynależność:

Status: powołany - 17.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Gospodarczo-Budżetowa stała XII.203.2021 przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 udzielenie informacji o terminie prac przebudowy rurociągu wody deszczowej zapytanie 2019-05-23 2019-05-31
2 udzielenie informacji na temat Promesy z Funduszu Solidarności zapytanie 2019-05-23 2019-05-31
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-17 głosowanie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 głosowanie komisji skrutacyjnej I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 uchwała w sprawie przyjęcia uchwały w spr wyboru przewodniczącego I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 ustalenie regulaminu wyboru dwóch wiceprzewodniczących I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 wybór komisji skrutacyjnej w wyborze dwóch wiceprzewodniczących I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 uchwała w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 utalenie przedmiotu działania oraz składów osobowych Komisji I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. ustanowienia służebności przesyłu II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Parchowo II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratury Rejonowej w Bytowie na uchwałę Nr XXIX.265.2018 Rady Gminy II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2018 rok II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034 Gminy Parchowo II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 zmiana porządku obrad I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:12:09 przyjęcie protokołu z sesji z dn. 26 listopada 2018 r. III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:20:50 przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Parchowo na rok 2019 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:24:15 przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Parchowo III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:26:46 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na I półrocze 2019 roku III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:29:04 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Parchowo na 2019 rok III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:32:35 przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parchowo III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:36:58 przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:42:56 przyjęcia uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Parchowo w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:47:54 przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:53:19 przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:00:57 przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu-droga Bawernica III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:56:50 przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu-Sumin III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:13:10 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parchowo na lata 2019-2035 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:21:33 przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2019 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 wstrzymał się
2018-12-19 14:35:50 przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2018 rok III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:38:35 przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034 Gminy Parchowo III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:07:59 uchwała w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na rozbudowie systemu monitoringu powietrza na terenie Powiatu Bytowskiego, gdzie liderem wpisano Powiat Bytowski IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:11:59 uchwała w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na rozbudowie systemu monitoringu powietrza na terenie Powiatu Bytowskiego, gdzie liderem wpisano Gminę Studzienice IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:20:37 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:25:33 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:39:46 uchwała w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Bytowie na uchwałę Nr XIV.111.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parchowo oraz w sprawie odpowiedzi na skargę IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-03-27 11:09:30 przyjęcie protokołów z sesji z dn. 19 grudnia 2018 r. oraz 15 stycznia 2019 r. V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:23:47 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo za II półrocze 2018 r V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:26:28 uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Parchowie V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:29:49 uchwała w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:39:00 uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:42:23 uchwała w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:47:12 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:49:54 uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Nakla, Wygoda na lata 2019 – 2024” V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:52:32 uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chośnica, Bawernica na lata 2019 – 2025 V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:54:42 uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:58:07 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:00:17 uchwała w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:03:24 uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Parchowo V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:07:08 uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:11:56 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:13:59 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy Parchowo V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-23 09:20:21 przyjęcie protokołu z V sesji zwyczajnej w dniu 27.03.2019 r. VI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-05-23 09:33:07 przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Parchowo VI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-05-23 09:35:31 przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych VI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-05-23 09:38:24 przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok. VI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-05-23 09:09:25 przyjęcie zmienionego porządku obrad VI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 12:09:13 przyjęcie protokołu z VI sesji zwyczajnej z dnia 23.05.2019 r. VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 12:51:42 uchwała w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Parchowo. VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:12:30 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Parchowo za 2018 rok VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:23:15 uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Parchowo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:46:57 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na II półrocze 2019 roku VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:50:41 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:54:00 uchwała w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu (zatoka autobusowa Jamno) VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:57:16 uchwała w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu (chodnik w Żukówku) VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:00:17 uchwała w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu (zatoka autobusowa w Jeleńczu) VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:05:35 uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:10:30 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 przeciw
2019-06-18 14:13:28 uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:24:12 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:38:27 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 12:08:07 przyjęcie zmienionego porządku obrad VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:30:46 uchwała w sprawieprzekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Parchowo do organu regulacyjnego VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:33:51 uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Parchowo do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Ponadnarodowa Mobilność Uczniów przez Zespół Szkół w Parchowie VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:10:00 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III.24.2018 Rady Gminy Parchowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:14:12 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III.25.2018 Rady Gminy Parchowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:21:10 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Baranowie VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:26:40 uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:30:43 uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:39:45 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:46:50 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres do 10 lat VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:06:44 przyjęcie zmienionego porządku obrad IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:10:14 przyjęcie protokołu z VII sesji zwyczajnej z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz z VIII sesji nadzwyczajnej z dnia 23 lipca 2019 r.: IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:22:07 przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:28:03 ustalenia składu Komisji Skrutacyjnej IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:49:16 przyjęcia uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r. IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:52:14 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo za I półrocze 2019 r.: IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:57:21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznaniana nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, mieszkaniowego oraz za wysługę lat IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:11:58 rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Gminy w Parchowie IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:15:22 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:17:50 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:20:26 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Parchowie IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:35:11 zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:40:15 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:44:23 zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jeleńcz na lata 2019 – 2028” IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:46:42 przyjęcia Deklaracji Nr 1.2019 Rady Gminy Parchowo w sprawie wyrażenia woli na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Parchowo IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-11-19 12:09:51 przyjęcie protokołu z IX sesji w dniu 26.09.2019 r. X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 12:21:46 uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020” X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 12:25:18 uchwała w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Nakli X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 12:31:42 uchwała w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 12:38:11 opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie miejscowości: Bawernica, Chośnica, Frydrychowo, Gołczewo, Grabowo Parchowskie, Jamno, Jeleńcz, Nakla, Nowa Wieś, Parchowo, Soszyca, Sumin, Sylczno i Żukówko X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 12:47:41 uchwała w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 12:53:35 uchwała w sprawieustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Przewodniczącego, Zastępców, Przewodniczących Komisji, Radnych Rady Gminy Parchowo oraz Sołtysów Gminy Parchowo X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 13:02:50 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 13:05:22 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy Parchowo X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 13:43:31 Przyjęcie protokołu z X sesji w dniu 19.11.2019 r. XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 13:52:32 uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Parchowo na 2020 rok XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 13:54:50 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na I półrocze 2020 XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 13:59:04 uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Parchowo na rok 2020 XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 14:05:29 uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 14:08:09 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 14:13:10 uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na tereniegminy Parchowo” oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 14:23:01 uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parchowo na lata 2020-2036 XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 14:37:49 uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2020 rok XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-16 15:17:56 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-16 15:21:36 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy Parchowo XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-16 15:30:36 uchwała w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Bytowie na uchwałę Nr II/10/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Parchowie oraz w sprawie odpowiedzi na skargę XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 13:45:35 przyjęcie porządku obrad. XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 13:47:32 przyjęcie protokołu z X sesji z dnia 19.11.2019 r. XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-24 12:14:38 przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Parchowo z dnia 13.12.2019 r. XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:26:32 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:31:21 projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Parchowo XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:44:00 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Parchowo XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:48:16 projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2020 rok XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:11:57 przyjęcie zmienionego porządku obrad XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:55:29 Stanowisko Rady Gminy Parchowo w sprawie sprzedaży tzw. budynku "starej szkoły" w Gołczewie XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-02-24 10:24:32 Przyjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. XIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-02-24 10:29:55 przystąpienie Gminy Parchowo do realizacji projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój przez Zespół Szkół w Parchowie XIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-02-24 10:07:28 zmieniony porządek obrad XIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-03-24 18:15:42 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo za II półrocze 2019 r. XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 18:21:21 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzedaży byłej Szkoły Podstawowej, w której mieści się Izba Regionalna XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 18:24:39 projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Parchowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 18:27:15 projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Parchowo w roku 2020”, XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 18:45:20 projekt uchwły w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 18:48:03 projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parchowo XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 18:53:57 projekt uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 19:03:53 projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 przeciw
2020-03-24 19:08:58 projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 19:14:27 projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 19:19:47 projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których niezamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 19:48:50 projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 19:56:11 projekt uchwały w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa wart. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 20:01:29 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Parchowo do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 20:09:47 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 20:12:27 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Parchowo XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 20:19:03 projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2020 rok XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 20:21:18 projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Parchowo na lata 2020 – 2036 Gminy Parchowo XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-03-24 18:11:54 zmiana porządku obrad XIV sesja Rady Gminy Parchowo w kadencji 2018 - 2023 za
2020-05-04 12:15:24 Zmiana porządku obrad XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:20:34 uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:27:11 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:31:14 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:34:22 uchwała w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Parchowo XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:36:39 uchwała w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Parchowo XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-06-30 11:38:58 uchwała w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 11:42:25 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Parchowo za 2019 rok XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 11:59:53 uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Parchowo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:21:55 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na II półrocze 2020 roku XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:24:40 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:28:34 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:30:33 uchwała w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:36:10 uchwała w sprawie przedstawienia wyników przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:37:58 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:40:47 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:50:07 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2020 rok XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:52:39 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2036 Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 10:15:47 przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: z dnia 24 stycznia, 24 lutego, 24 marca, 4 maja 2020 r. XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:07:39 zmiana porządku obrad XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:08:35 przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Parchowo XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:23:15 uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:28:39 uchwała w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:35:30 uchwała w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:39:01 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:47:48 uchwała w sprawie opłaty miejscowej XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:52:57 uchwała w sprawie określenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:56:04 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:58:39 uchwała w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie Parchowo w roku szkolnym 2020/2021 XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 14:02:18 uchwała w sprawie umorzenia postępowania skargowego w całości XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 14:09:10 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2020 rok XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 14:12:01 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2036 Gminy Parchowo XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:09:30 zmiana porządku obrad XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:12:30 przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Parchowo XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:25:03 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie p. Katarzyny Wirkus, Kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:28:11 uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Parchowo na 2021 rok XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:30:45 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na I półrocze 2021 roku XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:34:43 uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Parchowo na rok 2021 XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:38:08 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:48:59 uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:52:28 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:58:43 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 13:04:45 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Żukówku na działkach nr 128/2 i 129/9” XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 13:13:53 uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parchowo na lata 2021-2036 XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 13:34:41 uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2021 rok XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2020-12-17 13:44:21 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2020 rok XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 13:46:46 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2036 Gminy Parchowo XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:14:53 przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Parchowo z dnia 17.12.2020 r. XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:37:17 uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parchowo na lata 2021 – 2025 XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:39:58 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Parchowo na lata 2021 – 2023 XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:42:33 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Parchowo na lata 2021 – 2023 XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:44:58 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo za II półrocze 2020 r. XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:47:17 uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Parchowo w roku 2021” XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:56:53 uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:04:54 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:08:34 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:12:38 uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:21:27 uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej rodzin wielodzietnych , o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 przeciw
2021-03-30 14:26:45 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji - obrona prawdy XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:31:41 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji - masowe szczepienia XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:35:27 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji - poparcia dla rządu XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:38:55 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji - referendum ludowe XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:41:39 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji - pakiet profilaktyczny XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:44:56 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:54:05 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2021 rok XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:56:49 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2036 Gminy Parchowo. XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-05-06 12:13:52 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2021-05-06 12:20:20 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej XXI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2021-06-24 09:10:56 przyjęcie protokołów z poprzednich sesji XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 10:39:55 uchwała w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Parchowo XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 10:59:45 uchwała w sprawie przedstawienia wyników przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Parchowo XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:12:20 zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Parchowo za 2020 rok XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:19:35 uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Parchowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:21:47 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na II półrocze 2021 roku XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:24:07 uchwała w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie Parchowo w roku szkolnym 2021/2022 XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:27:59 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:31:48 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:37:41 uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Parchowo XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:39:43 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2021-06-24 11:44:08 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:52:28 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2021 rok XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:54:57 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036 Gminy Parchowo XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-07-28 09:12:11 zmiana porządku obrad XXIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2021-07-28 09:16:29 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej XXIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo wstrzymał się
2021-07-28 09:54:02 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działania Wójta Gminy Parchowo XXIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2021-07-28 10:11:07 uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego uchwalenia przez Radę Gminy Parchowo uchwały zobowiązującej Wójta Gminy do podjęcia działań mających na celu przywrócenie możliwości korzystania z dostępu do jeziora Mausz XXIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2021-09-01 16:29:22 uchwała w sprawie przekazania Wojewodzie Pomorskiemu skargi na działania Rady Gminy Parchowo XXIV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Radnych Rady Gminy Parchowo za
2021-11-05 09:08:39 zmiana porządku obrad XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-11-05 09:09:49 przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Parchowo XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-11-05 09:15:50 uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-11-05 09:20:53 uchwała w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-11-05 09:27:31 uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-11-05 09:30:28 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-11-05 09:34:57 uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-11-05 09:37:35 uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-11-05 09:40:22 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2021-11-05 09:46:03 uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Parchowo XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-11-05 09:49:01 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Parchowo XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-11-05 09:52:33 uchwała w sprawie umorzenia postępowania skargowego w całości XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-11-05 10:00:21 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2021 rok XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-11-05 10:03:29 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036 Gminy Parchowo XXVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za