Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mirosław Jankowski

Mirosław Jankowski

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 46, przynależność:

Status: powołany - 17.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Nr XXII.203.2021 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-17 głosowanie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 głosowanie komisji skrutacyjnej I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 uchwała w sprawie przyjęcia uchwały w spr wyboru przewodniczącego I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 ustalenie regulaminu wyboru dwóch wiceprzewodniczących I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 wybór komisji skrutacyjnej w wyborze dwóch wiceprzewodniczących I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 uchwała w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 utalenie przedmiotu działania oraz składów osobowych Komisji I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 przeciw
2018-11-26 Uchwała w spr. opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. ustanowienia służebności przesyłu II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Parchowo II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratury Rejonowej w Bytowie na uchwałę Nr XXIX.265.2018 Rady Gminy II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2018 rok II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034 Gminy Parchowo II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 zmiana porządku obrad I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:07:59 uchwała w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na rozbudowie systemu monitoringu powietrza na terenie Powiatu Bytowskiego, gdzie liderem wpisano Powiat Bytowski IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:11:59 uchwała w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na rozbudowie systemu monitoringu powietrza na terenie Powiatu Bytowskiego, gdzie liderem wpisano Gminę Studzienice IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:20:37 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:25:33 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:39:46 uchwała w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Bytowie na uchwałę Nr XIV.111.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parchowo oraz w sprawie odpowiedzi na skargę IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-03-27 11:09:30 przyjęcie protokołów z sesji z dn. 19 grudnia 2018 r. oraz 15 stycznia 2019 r. V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:23:47 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo za II półrocze 2018 r V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:26:28 uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Parchowie V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:29:49 uchwała w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:39:00 uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:42:23 uchwała w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:47:12 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:49:54 uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Nakla, Wygoda na lata 2019 – 2024” V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:52:32 uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chośnica, Bawernica na lata 2019 – 2025 V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:54:42 uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:58:07 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:00:17 uchwała w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:03:24 uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Parchowo V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:07:08 uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:11:56 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:13:59 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy Parchowo V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-18 12:09:13 przyjęcie protokołu z VI sesji zwyczajnej z dnia 23.05.2019 r. VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 12:51:42 uchwała w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Parchowo. VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:12:30 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Parchowo za 2018 rok VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:23:15 uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Parchowo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:46:57 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na II półrocze 2019 roku VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:50:41 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:54:00 uchwała w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu (zatoka autobusowa Jamno) VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:57:16 uchwała w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu (chodnik w Żukówku) VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:00:17 uchwała w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu (zatoka autobusowa w Jeleńczu) VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:05:35 uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:10:30 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 przeciw
2019-06-18 14:13:28 uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:24:12 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:38:27 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 12:08:07 przyjęcie zmienionego porządku obrad VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:30:46 uchwała w sprawieprzekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Parchowo do organu regulacyjnego VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:33:51 uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Parchowo do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Ponadnarodowa Mobilność Uczniów przez Zespół Szkół w Parchowie VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2020-01-24 12:14:38 przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Parchowo z dnia 13.12.2019 r. XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 wstrzymał się
2020-01-24 12:26:32 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:31:21 projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Parchowo XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:44:00 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Parchowo XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:48:16 projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2020 rok XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:11:57 przyjęcie zmienionego porządku obrad XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:55:29 Stanowisko Rady Gminy Parchowo w sprawie sprzedaży tzw. budynku "starej szkoły" w Gołczewie XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-02-24 10:24:32 Przyjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. XIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-02-24 10:29:55 przystąpienie Gminy Parchowo do realizacji projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój przez Zespół Szkół w Parchowie XIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-02-24 10:07:28 zmieniony porządek obrad XIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:15:24 Zmiana porządku obrad XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:20:34 uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:27:11 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:31:14 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:34:22 uchwała w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Parchowo XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:36:39 uchwała w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Parchowo XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-06-30 11:38:58 uchwała w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 11:42:25 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Parchowo za 2019 rok XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 11:59:53 uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Parchowo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:21:55 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na II półrocze 2020 roku XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:24:40 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:28:34 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:30:33 uchwała w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:36:10 uchwała w sprawie przedstawienia wyników przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:37:58 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:40:47 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:50:07 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2020 rok XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:52:39 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2036 Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 10:15:47 przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: z dnia 24 stycznia, 24 lutego, 24 marca, 4 maja 2020 r. XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-09-21 13:13:28 zmiana porządku obrad XVII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-09-21 13:29:00 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo za I półrocze 2020 r. XVII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-09-21 13:32:45 uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chośnica, Bawernica na lata 2020 – 2026” XVII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-09-21 13:35:57 uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gołczewo na lata 2020 – 2026”, XVII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-09-21 13:39:21 uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jamno, Jamnowski Młyn na lata 2020 – 2026”, XVII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-09-21 13:47:44 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2020 rok XVII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-09-21 13:50:25 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2036 Gminy Parchowo XVII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-09-21 13:57:17 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski XVII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-09-21 13:16:20 przyjęcie protokołu z XVI sesjiRady Gminy Parchowo XVII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:07:39 zmiana porządku obrad XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:08:35 przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Parchowo XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:23:15 uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:28:39 uchwała w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 wstrzymał się
2020-10-30 13:35:30 uchwała w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:39:01 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:47:48 uchwała w sprawie opłaty miejscowej XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:52:57 uchwała w sprawie określenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:56:04 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 13:58:39 uchwała w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie Parchowo w roku szkolnym 2020/2021 XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 14:02:18 uchwała w sprawie umorzenia postępowania skargowego w całości XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 14:09:10 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2020 rok XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-10-30 14:12:01 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2036 Gminy Parchowo XVIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-05-06 12:13:52 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2021-05-06 12:20:20 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej XXI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2021-07-28 09:12:11 zmiana porządku obrad XXIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2021-07-28 09:16:29 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej XXIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2021-07-28 09:54:02 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działania Wójta Gminy Parchowo XXIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo wstrzymał się
2021-07-28 10:11:07 uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego uchwalenia przez Radę Gminy Parchowo uchwały zobowiązującej Wójta Gminy do podjęcia działań mających na celu przywrócenie możliwości korzystania z dostępu do jeziora Mausz XXIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo wstrzymał się
2021-09-01 16:29:22 uchwała w sprawie przekazania Wojewodzie Pomorskiemu skargi na działania Rady Gminy Parchowo XXIV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Radnych Rady Gminy Parchowo za