Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Justyna Jakubek

Justyna Jakubek

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 137, przynależność:

Status: powołany - 17.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Społeczna stała Nr I.5.2018 wiceprzewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-17 głosowanie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 głosowanie komisji skrutacyjnej I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 uchwała w sprawie przyjęcia uchwały w spr wyboru przewodniczącego I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 ustalenie regulaminu wyboru dwóch wiceprzewodniczących I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 wybór komisji skrutacyjnej w wyborze dwóch wiceprzewodniczących I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 uchwała w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 utalenie przedmiotu działania oraz składów osobowych Komisji I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. ustanowienia służebności przesyłu II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Parchowo II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratury Rejonowej w Bytowie na uchwałę Nr XXIX.265.2018 Rady Gminy II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2018 rok II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034 Gminy Parchowo II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 zmiana porządku obrad I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:12:09 przyjęcie protokołu z sesji z dn. 26 listopada 2018 r. III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:20:50 przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Parchowo na rok 2019 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:24:15 przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Parchowo III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:26:46 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na I półrocze 2019 roku III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:29:04 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Parchowo na 2019 rok III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:32:35 przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parchowo III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:36:58 przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:42:56 przyjęcia uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Parchowo w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:47:54 przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:53:19 przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:00:57 przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu-droga Bawernica III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:56:50 przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu-Sumin III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:13:10 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parchowo na lata 2019-2035 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:21:33 przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2019 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:35:50 przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2018 rok III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:38:35 przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034 Gminy Parchowo III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:07:59 uchwała w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na rozbudowie systemu monitoringu powietrza na terenie Powiatu Bytowskiego, gdzie liderem wpisano Powiat Bytowski IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:11:59 uchwała w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na rozbudowie systemu monitoringu powietrza na terenie Powiatu Bytowskiego, gdzie liderem wpisano Gminę Studzienice IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:20:37 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:25:33 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:39:46 uchwała w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Bytowie na uchwałę Nr XIV.111.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parchowo oraz w sprawie odpowiedzi na skargę IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-03-27 11:09:30 przyjęcie protokołów z sesji z dn. 19 grudnia 2018 r. oraz 15 stycznia 2019 r. V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:23:47 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo za II półrocze 2018 r V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:26:28 uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Parchowie V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:29:49 uchwała w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:39:00 uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:42:23 uchwała w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:47:12 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:49:54 uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Nakla, Wygoda na lata 2019 – 2024” V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:52:32 uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chośnica, Bawernica na lata 2019 – 2025 V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:54:42 uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:58:07 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:00:17 uchwała w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:03:24 uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Parchowo V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:07:08 uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:11:56 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:13:59 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy Parchowo V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-05-23 09:20:21 przyjęcie protokołu z V sesji zwyczajnej w dniu 27.03.2019 r. VI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-05-23 09:33:07 przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Parchowo VI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-05-23 09:35:31 przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych VI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-05-23 09:38:24 przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok. VI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-05-23 09:09:25 przyjęcie zmienionego porządku obrad VI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 12:09:13 przyjęcie protokołu z VI sesji zwyczajnej z dnia 23.05.2019 r. VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 12:51:42 uchwała w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Parchowo. VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:12:30 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Parchowo za 2018 rok VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:23:15 uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Parchowo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:46:57 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na II półrocze 2019 roku VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:50:41 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:54:00 uchwała w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu (zatoka autobusowa Jamno) VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:57:16 uchwała w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu (chodnik w Żukówku) VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:00:17 uchwała w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu (zatoka autobusowa w Jeleńczu) VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:05:35 uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:10:30 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 przeciw
2019-06-18 14:13:28 uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:24:12 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:38:27 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 12:08:07 przyjęcie zmienionego porządku obrad VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:30:46 uchwała w sprawieprzekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Parchowo do organu regulacyjnego VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:33:51 uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Parchowo do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Ponadnarodowa Mobilność Uczniów przez Zespół Szkół w Parchowie VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:10:00 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III.24.2018 Rady Gminy Parchowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:14:12 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III.25.2018 Rady Gminy Parchowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:21:10 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Baranowie VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:26:40 uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:30:43 uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:39:45 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:46:50 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres do 10 lat VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:06:44 przyjęcie zmienionego porządku obrad IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:10:14 przyjęcie protokołu z VII sesji zwyczajnej z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz z VIII sesji nadzwyczajnej z dnia 23 lipca 2019 r.: IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:22:07 przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:28:03 ustalenia składu Komisji Skrutacyjnej IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:49:16 przyjęcia uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r. IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:52:14 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo za I półrocze 2019 r.: IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:57:21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznaniana nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, mieszkaniowego oraz za wysługę lat IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:11:58 rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Gminy w Parchowie IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:15:22 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:17:50 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:20:26 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Parchowie IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:35:11 zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:40:15 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:44:23 zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jeleńcz na lata 2019 – 2028” IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:46:42 przyjęcia Deklaracji Nr 1.2019 Rady Gminy Parchowo w sprawie wyrażenia woli na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Parchowo IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za