Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wojsław Mach

Wojsław Mach

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 64, przynależność:

Status: powołany - 17.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Społeczna stała Nr XXII.203.2021 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-17 głosowanie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 głosowanie komisji skrutacyjnej I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 uchwała w sprawie przyjęcia uchwały w spr wyboru przewodniczącego I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 ustalenie regulaminu wyboru dwóch wiceprzewodniczących I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 wybór komisji skrutacyjnej w wyborze dwóch wiceprzewodniczących I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 uchwała w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 utalenie przedmiotu działania oraz składów osobowych Komisji I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. ustanowienia służebności przesyłu II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Parchowo II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratury Rejonowej w Bytowie na uchwałę Nr XXIX.265.2018 Rady Gminy II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2018 rok II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 Uchwała w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034 Gminy Parchowo II sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 zmiana porządku obrad I sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:12:09 przyjęcie protokołu z sesji z dn. 26 listopada 2018 r. III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:20:50 przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Parchowo na rok 2019 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:24:15 przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Parchowo III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:26:46 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na I półrocze 2019 roku III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:29:04 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Parchowo na 2019 rok III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:32:35 przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parchowo III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:36:58 przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:42:56 przyjęcia uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Parchowo w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:47:54 przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:53:19 przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:00:57 przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu-droga Bawernica III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 13:56:50 przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu-Sumin III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:13:10 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parchowo na lata 2019-2035 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:21:33 przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2019 III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:35:50 przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2018 rok III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2018-12-19 14:38:35 przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034 Gminy Parchowo III sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:07:59 uchwała w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na rozbudowie systemu monitoringu powietrza na terenie Powiatu Bytowskiego, gdzie liderem wpisano Powiat Bytowski IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:11:59 uchwała w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na rozbudowie systemu monitoringu powietrza na terenie Powiatu Bytowskiego, gdzie liderem wpisano Gminę Studzienice IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:20:37 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:25:33 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-01-15 09:39:46 uchwała w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Bytowie na uchwałę Nr XIV.111.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parchowo oraz w sprawie odpowiedzi na skargę IV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-03-27 11:09:30 przyjęcie protokołów z sesji z dn. 19 grudnia 2018 r. oraz 15 stycznia 2019 r. V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:23:47 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo za II półrocze 2018 r V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:26:28 uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Parchowie V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:29:49 uchwała w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:39:00 uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:47:12 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:49:54 uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Nakla, Wygoda na lata 2019 – 2024” V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:52:32 uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chośnica, Bawernica na lata 2019 – 2025 V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:54:42 uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 11:58:07 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:00:17 uchwała w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:03:24 uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Parchowo V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:07:08 uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:11:56 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-03-27 12:13:59 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy Parchowo V sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-06-18 12:09:13 przyjęcie protokołu z VI sesji zwyczajnej z dnia 23.05.2019 r. VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 12:51:42 uchwała w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Parchowo. VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:12:30 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Parchowo za 2018 rok VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:23:15 uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Parchowo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:46:57 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na II półrocze 2019 roku VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:50:41 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:54:00 uchwała w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu (zatoka autobusowa Jamno) VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 13:57:16 uchwała w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu (chodnik w Żukówku) VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:00:17 uchwała w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu (zatoka autobusowa w Jeleńczu) VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:05:35 uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:10:30 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:13:28 uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:24:12 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Parchowo VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:38:27 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 12:08:07 przyjęcie zmienionego porządku obrad VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:30:46 uchwała w sprawieprzekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Parchowo do organu regulacyjnego VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-06-18 14:33:51 uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Parchowo do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Ponadnarodowa Mobilność Uczniów przez Zespół Szkół w Parchowie VII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:10:00 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III.24.2018 Rady Gminy Parchowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:14:12 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III.25.2018 Rady Gminy Parchowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:21:10 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Baranowie VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:26:40 uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:30:43 uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:39:45 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-07-23 13:46:50 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres do 10 lat VIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:06:44 przyjęcie zmienionego porządku obrad IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:10:14 przyjęcie protokołu z VII sesji zwyczajnej z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz z VIII sesji nadzwyczajnej z dnia 23 lipca 2019 r.: IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:22:07 przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:28:03 ustalenia składu Komisji Skrutacyjnej IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:49:16 przyjęcia uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r. IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:52:14 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo za I półrocze 2019 r.: IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 10:57:21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznaniana nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, mieszkaniowego oraz za wysługę lat IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:11:58 rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Gminy w Parchowie IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:15:22 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:17:50 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:20:26 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Parchowie IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:35:11 zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:40:15 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:44:23 zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jeleńcz na lata 2019 – 2028” IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-09-26 11:46:42 przyjęcia Deklaracji Nr 1.2019 Rady Gminy Parchowo w sprawie wyrażenia woli na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Parchowo IX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018-2023 za
2019-11-19 12:09:51 przyjęcie protokołu z IX sesji w dniu 26.09.2019 r. X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 12:21:46 uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020” X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 12:25:18 uchwała w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Nakli X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 12:31:42 uchwała w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 12:38:11 opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie miejscowości: Bawernica, Chośnica, Frydrychowo, Gołczewo, Grabowo Parchowskie, Jamno, Jeleńcz, Nakla, Nowa Wieś, Parchowo, Soszyca, Sumin, Sylczno i Żukówko X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 12:47:41 uchwała w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 12:53:35 uchwała w sprawieustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Przewodniczącego, Zastępców, Przewodniczących Komisji, Radnych Rady Gminy Parchowo oraz Sołtysów Gminy Parchowo X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 13:02:50 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-11-19 13:05:22 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy Parchowo X sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 13:43:31 Przyjęcie protokołu z X sesji w dniu 19.11.2019 r. XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 13:52:32 uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Parchowo na 2020 rok XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 13:54:50 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na I półrocze 2020 XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 13:59:04 uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Parchowo na rok 2020 XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 14:05:29 uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 14:08:09 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 14:13:10 uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na tereniegminy Parchowo” oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 14:23:01 uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parchowo na lata 2020-2036 XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 14:37:49 uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2020 rok XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-16 15:17:56 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2019 rok XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-16 15:21:36 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 Gminy Parchowo XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-16 15:30:36 uchwała w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Bytowie na uchwałę Nr II/10/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Parchowie oraz w sprawie odpowiedzi na skargę XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 13:45:35 przyjęcie porządku obrad. XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2019-12-13 13:47:32 przyjęcie protokołu z X sesji z dnia 19.11.2019 r. XI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-01-24 12:14:38 przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Parchowo z dnia 13.12.2019 r. XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:26:32 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:31:21 projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Parchowo XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:44:00 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Parchowo XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 wstrzymał się
2020-01-24 12:48:16 projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2020 rok XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:11:57 przyjęcie zmienionego porządku obrad XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-01-24 12:55:29 Stanowisko Rady Gminy Parchowo w sprawie sprzedaży tzw. budynku "starej szkoły" w Gołczewie XII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 -2023 za
2020-02-24 10:24:32 Przyjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. XIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-02-24 10:29:55 przystąpienie Gminy Parchowo do realizacji projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój przez Zespół Szkół w Parchowie XIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-02-24 10:07:28 zmieniony porządek obrad XIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:15:24 Zmiana porządku obrad XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:20:34 uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:27:11 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:31:14 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:34:22 uchwała w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Parchowo XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-05-04 12:36:39 uchwała w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Parchowo XV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2020-06-30 11:38:58 uchwała w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 11:42:25 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Parchowo za 2019 rok XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 11:59:53 uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Parchowo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:21:55 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na II półrocze 2020 roku XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:24:40 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:28:34 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:30:33 uchwała w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:36:10 uchwała w sprawie przedstawienia wyników przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:37:58 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:40:47 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:50:07 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2020 rok XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 12:52:39 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2036 Gminy Parchowo XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-06-30 10:15:47 przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: z dnia 24 stycznia, 24 lutego, 24 marca, 4 maja 2020 r. XVI sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:09:30 zmiana porządku obrad XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:12:30 przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Parchowo XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:25:03 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie p. Katarzyny Wirkus, Kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:28:11 uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Parchowo na 2021 rok XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:30:45 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na I półrocze 2021 roku XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:34:43 uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Parchowo na rok 2021 XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:38:08 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:48:59 uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:52:28 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 12:58:43 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 13:04:45 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Żukówku na działkach nr 128/2 i 129/9” XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 13:13:53 uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parchowo na lata 2021-2036 XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 13:34:41 uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2021 rok XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 13:44:21 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2020 rok XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2020-12-17 13:46:46 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2036 Gminy Parchowo XIX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:14:53 przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Parchowo z dnia 17.12.2020 r. XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:37:17 uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parchowo na lata 2021 – 2025 XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:39:58 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Parchowo na lata 2021 – 2023 XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:42:33 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Parchowo na lata 2021 – 2023 XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:44:58 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo za II półrocze 2020 r. XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:47:17 uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Parchowo w roku 2021” XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 13:56:53 uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:04:54 uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:08:34 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:12:38 uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:21:27 uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej rodzin wielodzietnych , o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 przeciw
2021-03-30 14:26:45 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji - obrona prawdy XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:31:41 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji - masowe szczepienia XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:35:27 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji - poparcia dla rządu XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:38:55 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji - referendum ludowe XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:41:39 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji - pakiet profilaktyczny XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:44:56 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:54:05 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2021 rok XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-03-30 14:56:49 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2036 Gminy Parchowo. XX sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 09:10:56 przyjęcie protokołów z poprzednich sesji XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 10:39:55 uchwała w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Parchowo XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 10:59:45 uchwała w sprawie przedstawienia wyników przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Parchowo XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:12:20 zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Parchowo za 2020 rok XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:19:35 uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Parchowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:21:47 uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo na II półrocze 2021 roku XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:24:07 uchwała w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie Parchowo w roku szkolnym 2021/2022 XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:27:59 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:31:48 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:37:41 uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Parchowo XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:39:43 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:44:08 uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:52:28 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Parchowo na 2021 rok XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-06-24 11:54:57 uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036 Gminy Parchowo XXII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 za
2021-07-28 09:12:11 zmiana porządku obrad XXIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2021-07-28 09:16:29 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej XXIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo za
2021-07-28 09:54:02 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działania Wójta Gminy Parchowo XXIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo wstrzymał się
2021-07-28 10:11:07 uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego uchwalenia przez Radę Gminy Parchowo uchwały zobowiązującej Wójta Gminy do podjęcia działań mających na celu przywrócenie możliwości korzystania z dostępu do jeziora Mausz XXIII sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Wójta Gminy Parchowo wstrzymał się
2021-09-01 16:29:22 uchwała w sprawie przekazania Wojewodzie Pomorskiemu skargi na działania Rady Gminy Parchowo XXIV sesja Rady Gminy Parchowo kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Radnych Rady Gminy Parchowo za